Betalingsvoorwaarden Fysiomore

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiomore BV. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen. Fysiotherapie/oefentherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
2. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota.
3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
4. Particuliere nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
5. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal Fysiomore een herinneringsprocedure starten.
6. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.

Huisregels Fysiomore

– Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
– De patiënt dient bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen.
– In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
– De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
– Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de parkeervakken.
– Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw fysiotherapeut/ oefentherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
– Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
– In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
– De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
– Niet reanimeren U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl), Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl).
– Fysiomore BV maakt gebruik van een klachten regelement. U kunt zich met een klacht melden bij 1 van de medewerkers.
– Fysiomore maakt gebruik van een privacyreglement.
– Fysiomore werkt volgende de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent concreet: U heeft het recht op informatie door de Fysiotherapeut. U geeft toestemming voor een medische behandeling, u heeft inzage in het medisch dossier.

Prijslijst 2018

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2018, de volgende tarieven in rekening:

/tr>

Omschrijving Prijs Per
Reguliere zitting € 32,00 Zitting
Zitting inclusief toeslag aan huis € 44,00 Zitting
Screening en intake onderzoek fysiotherapie € 57,50 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,50 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 57,50 Zitting
Zitting kinderfysiotherapie € 42,50 Zitting
Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis € 54,00 Zitting
Zitting manuele therapie € 42,50 Zitting
Zitting manuele therapie inclusief toeslag aan huis € 54,00 Zitting
Zitting oefentherapie € 32,00 Zitting
Zitting oefentherapie inclusief toeslag aan huis € 44,00 Zitting
Screening en intake onderzoek oefentherapie € 57,50 Zitting
Groepszitting 3 personen € 26,50 Uur
Groepszitting 4 personen € 21,50 Uur
Groepszitting 5 t/m 10 personen € 11,00 Uur
Eigen bijdrage ESWT, (vanaf 2de behandeling) € 10,00 Zitting
Niet nagekomen afspraak * € 20,00 Zitting
Consult fysiotherapie € 58,00 Zitting
Consult fysiotherapie € 58,00 Zitting
Verslag schadeverzekeraar € 65,00 Zitting
Langdurige rapportage fysiotherapie € 60,00 Zitting
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd.